Användarvillkor

Senast uppdaterad: 27 September 2022

Dessa villkor ("Användarvillkor", "Villkor") reglerar ditt förhållande till Bikeriders AB mobilapplikation och hemsida ("Tjänsten") som drivs av Bikeriders AB ("oss", "vi" eller "vår").

Läs dessa villkor noggrant innan du använder våra tjänster.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Ålderskrav

Du kan använda tjänsten om du är 15 år eller äldre. 

Innehåll

Vår tjänst låter dig lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt tillgängliggöra viss information, text, grafik, videor eller annat material ("Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du lägger upp på tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet. Genom att publicera innehåll till tjänsten ger du oss rätt och licens att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Du behåller alla dina rättigheter till allt innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor. Du intygar och garanterar att: (i) Innehållet är ditt (du äger det) eller att du har rätt att använda det och ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa Villkor, och (ii) publicerandet av ditt Innehåll på eller genom tjänsten bryter inte mot någon persons integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter.

Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten faktureras på prenumerationsbasis ("prenumeration(er)"). Du kommer att faktureras i förskott på en återkommande och periodisk basis ("faktureringscykel"). Faktureringscykler ställs in på månadsbasis eller årsbasis efter överenskommelse.

I slutet av varje faktureringsperiod kommer din prenumeration automatiskt att förnyas under exakt samma villkor om du inte säger upp den eller Bikeriders AB säger upp den. Du kan avbryta förnyelsen av din prenumeration genom att kontakta oss på info@bikeriders.se.

En giltig betalningsmetod, inklusive kreditkort, krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska förse Bikeriders AB med korrekt och fullständig faktureringsinformation inklusive fullständigt namn, adress, stad, postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetod information. Genom att skicka in sådan betalningsinformation auktoriserar du automatiskt Bikeriders AB att debitera alla prenumerationsavgifter som uppstår via ditt konto från sådana betalningsinstrument.

Skulle automatisk fakturering av någon anledning utebli, kommer Bikeriders AB att utfärda en elektronisk faktura som anger att du måste gå vidare manuellt, inom ett visst deadlinedatum, med hela betalningen motsvarande den faktureringsperiod som anges på fakturan.

Om betalning inte kommer till oss inom utsatt datum, har Bikeriders AB rätten att avsluta prenumerationen och de förmåner detta innebär.

Avgiftsändringar

Bikeriders AB kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Eventuella ändringar i prenumerationsavgiften träder i kraft i slutet av den då aktuella faktureringsperioden.

Bikeriders AB kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om varje förändring av prenumerationsavgifterna för att ge dig en möjlighet att avsluta din prenumeration innan en sådan förändring träder i kraft. Din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringen av prenumerationsavgiften träder i kraft utgör ditt samtycke att betala det ändrade prenumerationsavgiftsbeloppet.

Återbetalningar

Vissa förfrågningar om återbetalning av prenumerationer kan övervägas av Bikeriders AB från fall till fall och beviljas efter eget gottfinnande av Bikeriders AB.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot Villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår Tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår Tjänst eller en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter utan lämplig auktorisation, eller ett namn som är annars kränkande, vulgärt eller obscent.

Ändringar av applikationen

Bikeriders AB förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent ändra, avbryta eller avbryta applikationen eller någon tjänst som den ansluter till, med eller utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig. Uppdateringar av applikationen Bikeriders AB kan då och då tillhandahålla förbättringar eller förbättringar av applikationens funktioner / funktioner, som kan innefatta korrigeringar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra modifieringar ("Uppdateringar").

Uppdateringar kan ändra eller ta bort vissa funktioner och / eller funktioner i applikationen. Du samtycker till att Bikeriders AB inte har någon skyldighet att (i) tillhandahålla några uppdateringar, eller (ii) fortsätta att tillhandahålla eller aktivera vissa funktioner och / eller funktioner i applikationen till dig. Du godkänner vidare att alla uppdateringar kommer att (i) anses utgöra en integrerad del av applikationen, och (ii) omfattas av villkoren i detta avtal.

Tredjeparts tjänster

Tjänsten kan visa, inkludera eller göra tredjepartsinnehåll tillgängligt (inklusive data, information, applikationer och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster ("Tredjeparts tjänster"). Du erkänner och samtycker till att Bikeriders AB inte ansvarar för tjänster från tredje part, inklusive deras noggrannhet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsöverensstämmelse, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. Bikeriders AB tar inte på sig och ansvarar inte för dig eller någon annan person eller enhet för tjänster från tredje part. Tredjeparts tjänster och länkar till dessa tillhandahålls enbart för att underlätta för dig och du får tillgång till dem och använder dem helt på egen risk och under förutsättning av sådana tredje parts villkor.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Bikeriders AB.

Bikeriders AB har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att Bikeriders AB inte ska vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Upphovsrättspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på tjänsten gör intrång i upphovsrätten eller andra immateriella intrång ("intrång") för någon person.

Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av någon, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång som sker genom Tjänsten, måste du lämna in ditt meddelande skriftligen till kännedom av "Intrång i upphovsrätten" av info@bikeriders.se och inkludera i ditt meddelande en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget.

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för att felaktigt framställa att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli Bikeriders ABs och dess licensgivares exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både Sverige och utlandet. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Bikeriders AB.

Integritetspolicy

Bikeriders AB samlar in, lagrar, underhåller och delar information om dig i enlighet med dess integritetspolicy, som finns på https://www.bikeriders.se/integritetspolicy/. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att du härmed godkänner och samtycker till villkoren i vår integritetspolicy.

Villkor för uppsägning

Detta avtal ska gälla tills det sägs upp av dig eller Bikeriders AB. Bikeriders AB får, efter eget gottfinnande, när som helst och av någon eller ingen anledning upphäva eller säga upp detta avtal med eller utan föregående meddelande.

Detta avtal upphör omedelbart utan föregående meddelande från Bikeriders AB om du inte följer någon bestämmelse i detta avtal. Du kan också säga upp detta avtal genom att radera applikationen och alla kopior därav från din mobila enhet eller från din dator. Vid uppsägning av detta avtal ska du upphöra med all användning av applikationen och radera alla kopior av applikationen från din mobila enhet eller från din dator. Uppsägning av detta avtal begränsar inte några av Bikeriders AB:s rättigheter eller rättsmedel enligt lag eller i rättvisa fall om du (under detta Avtals giltighetstid) bryter mot några av dina skyldigheter enligt detta Avtal.

Ansvarsbegränsning

Trots eventuella skador som du kan drabbas av, är hela Bikeriders AB s och någon av dess leverantörers ansvar enligt alla bestämmelser i detta avtal och din exklusiva åtgärd för allt ovanstående begränsat till det belopp som du faktiskt betalat för ansökan. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Bikeriders AB eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som helst (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlust av vinst, för förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av sekretess som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda applikationen, programvara från tredje part och / eller tredjepartsmaskinvara som används med applikationen , eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i detta avtal), även om Bikeriders AB eller någon leverantör har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden inte uppfyller sitt väsentliga syfte. Vissa stater / jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Du kan vara föremål för ytterligare villkor som gäller när du använder eller köper andra Bikeriders AB:s tjänster, som Bikeriders AB kommer att tillhandahålla dig vid tidpunkten för sådan användning eller köp.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar eller ogiltig kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen med sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta i full kraft och effekt. Avstående Med undantag av vad som anges här, ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt detta avtal inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan fullgörande när som helst därefter, och inte heller ska avstående från en överträdelse utgöra avstående från eventuella efterföljande överträdelser. Ändringar av detta avtal Bikeriders AB förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta detta avtal när som helst. 

Kontakta oss

Om du har frågor om våra användarvillkor kan du kontakta oss på info@bikeriders.se.